ASIAKKAAN JA HOIVANET OY:N VÄLINEN SOPIMUS HOIVANETIN KÄYTTÖEHDOISTA (KOTITALOUDET)

1. Keskeisimmät määritelmät

Asiakkaalla tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa henkilöä, joka on rekisteröitynyt internetissä ohjeiden mukaisesti Hoivanetin asiakkaaksi. Hoitajalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, jonka Hoivanet Oy on haastatellut ja hyväksynyt Hoivanetiin. Hoivanetillä tarkoitetaan Hoivanet Oy:n internetissä ylläpitämää järjestelmää, jossa hoitajat itse tarjoavat heille sopivia työaikoja ja jossa asiakkaat voivat valita ja varata sopivia hoitajia tekemään heille työvuoroja.

2. Rekisteröinti, palvelumaksut ja asiakkaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset

Asiakkaan tulee rekisteröityä Hoivanetiin voidakseen sekä tutustua hoitajien esittelysivuihin paremmin että varata hoitajan. Käyttäjätunnukset on tarkoitettu ainoastaan asiakkaan käyttöön ja niiden luovuttaminen ulkopuolisille on kielletty. Asiakas vastaa käyttäjätunnusten mahdollisesta väärinkäytöstä. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi Hoivanet Oy:lle käyttäjätunnusten katoamisesta. Asiakkuus Hoivanetissä vaatii sähköpostiosoitteen, GSM-liittymän ja tietokoneen, jossa on Internet-yhteys.

Kaikkien Hoivanet Oy:n tarjoamien palvelutuotteiden voimassaolevat sisällöt ja hinnat ovat esillä Hoivanetin kotisivuilla Hinnasto.

3. Hoivanetin toiminta ja säännöt

Hoitaja voi hoitaa kerrallaan enintään neljää alle 12-vuotiasta lasta. Asiakas voi tilata hoitajan vähintään 3 tunnin ajaksi ja yhden työvuoron pituus voi olla max.13 h (Työaikalaki 9.8.1996/605).

Asiakas saa varata Hoivanetin hoitajan ainoastaan internetissä toimivan järjestelmän kautta ja vain omilla käyttäjätunnuksillaan. Asiakas voi vaihtoehtoisesti myös soittaa Hoivanetin toimistoon sen aukioloaikoina ja pyytää Hoivanetin henkilöstöä tekemään varauksen. Asiakkaan tulee kuitenkin tätä ennen rekisteröityä verkkopalvelussa Hoivanetin asiakkaaksi. Varauksia ei saa milloinkaan tehdä esim. puhelimitse suoraan hoitajalle.

Kun asiakas on kirjautunut Hoivanetiin omilla tunnuksillaan, hän voi etsiä itselleen sopivaa hoitajaa antamillaan kriteereillä. Hoivanetissä ovat asiakkaalle näkyvissä kaikkien hoitajien merkitsemät vapaat työajankohdat käyttöpäivästä eteenpäin kuukauden ajan ja muita hoitajien työn kannalta olennaisia tietoja (esim. osaaminen, erityisosaaminen, onko auto käytössä). Hoivanetissä asiakas voi tehdä varauksen työvuorosta tai kyselyn kaikkina viikonpäivinä ja mihin vuorokauden aikaan tahansa. Asiakas saa tilausvahvistuksen sähköpostiinsa välittömästi. Hoitaja saa tiedon varauksesta tekstiviestinä, jotka välittyvät hoitajalle klo 06-22 välisenä aikana. Hoitaja saa yöllä lähetetyn viestin siis vasta aamulla klo 06. Poikkeuksena ovat kyselyt 24 tunnin sisällä alkavaan työvuoroon, jolloin tekstiviesti välittyy hoitajalle välittömästi. Hoitajalle menevästä tekstiviestistä käy ilmi asiakkaan yhteystiedot ja pyydetyn työvuoron ajankohta.

Asiakas voi varata hoitajia kolmella eri tavalla:

1) Työvuoro:

Asiakas voi varata hoitajan työvuoroon, jonka alkamiseen on yli 24 tuntia varaushetkestä ja joka sijoittuu hoitajan työkalenterissaan ilmoittamaan vapaaseen ajankohtaan. Hoitaja on velvollinen ottamaan yhteyttä asiakkaaseen puhelimitse mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluessa, vahvistaakseen työvuoron. Hoitajan tulee myös hyväksyä työvuoro, jos se on varattu järjestelmän kautta ja sen ajankohta on hoitajan vapaaksi ilmoittamana aikana.

2) Kysely:

Asiakas voi tehdä myös kyselyn valitsemilleen hoitajille (max. 5 hoitajaa) sellaiseen ajankohtaan, jolloin hoitajat ovat mahdollisesti käytettävissä. Tällöin hoitaja ei siis ole ilmoittanut estettä työvuoroon mutta hän ei ole myöskään ilmoittanut olevansa varmasti vapaana. Hoitajat voivat halutessaan hyväksyä kyselyn ja työstä kiinnostunut hoitaja soittaa asiakkaalle. Kun asiakas on sopinut työvuorosta valitsemansa hoitajan kanssa, muille kyselyn saaneille hoitajille lähtee Hoivanetistä viesti automaattisesti, että kyseinen työvuoro on jo sovittu. Asiakas saa myös viestin, jos kukaan ei 2 tunnin kuluessa ole hyväksynyt kyselyä. Asiakas voi halutessaan uusia kyselyn uusille hoitajille alkuperäisen kyselyn umpeuduttua.

3) Hoitoapua 24 h sisällä -kysely:

Jos asiakas haluaa hoitajan alle 24 tunnin sisällä alkavaan työvuoroon, asiakas voi lähettää kyselyn normaalisti syöttämällä halutun päivämäärän ja kellonajan ja järjestelmä listaa hoitajat, joille kyselyn voisi lähettää. Hoitajalistaan on lisäksi merkitty tähdellä ne hoitajat, jotka ovat alkuperäisesti merkinneet vapaata työaikaa 24 tunnin sisälle. Toisin sanoen, juuri näille hoitajille on todennäköisintä, että kyseinen työvuoro sopisi parhaiten. Hoitajilla on oikeus saada alle 24 tunnin sisällä työvuoroon lähtemisestä bonuspalkkio, jonka hinta ilmoitetaan Hoivanetin hinnastossa.

4. Työvuoron peruuttaminen ja/tai muuttaminen

Jos hoitaja peruu työvuoron muusta kuin Hoivanet Oy:stä johtuvasta syystä tai jättää tulematta työvuoroon, Hoivanet Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle peruutuksesta mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa. Hoitajan peruessa työvuoron asiakas voi itse etsiä korvaavaa hoitajaa tilalle Hoivanetistä. Asiakas voi myös soittaa Hoivanetin toimistoon sen aukioloaikoina ja Hoivanetin henkilöstö voi yrittää etsiä sopivan korvaavan hoitajan työvuoroon. Jos hoitaja peruu työvuoron viime hetkellä ja asiakas joutuu etsimään uuden hoitajan alle 24 tunnin sisällä alkavaan työvuoroon, Hoivanet Oy kustantaa hoitajalle asiakkaan puolesta työvuoron bonuskorvauksen.

Jos asiakas peruu varaamansa työvuoron, hänen tulee soittaa peruutuksesta hoitajalle. Jos asiakas joutuu perumaan hoitajan työvuoron myöhemmin kuin 24 tuntia (1 vrk) ennen työvuoron alkua, Hoivanet Oy laskuttaa asiakasta 3 tunnin mukaisesti. Huomioithan, että tämä pätee myös tilanteissa, joissa työvuorovaraus on alun perinkin tehty alle 24 tuntia ennen työvuoron alkua. Kyselyä tehtäessä nämä samat peruutusehdot astuvat voimaan, mikäli hoitaja vahvistaa kyselyn 2 tunnin kuluessa.

Työvuoron pituuteen liittyvät muutokset tulee myös tehdä 24 tuntia ennen työvuoron alkua. Tätä myöhemmin työvuoron pituuteen ei voi tehdä muutoksia ilman hoitajan suostumusta.

5. Hoitaja Hoivanet Oy:n vuokratyöntekijänä

Kun asiakas varaa hoitajan Hoivanetiltä, Hoivanet Oy toimii hoitajan työnantajana työvuoron aikana. Tällöin hoitajat ovat myös Hoivanet Oy:n toimesta vakuutettuja hoitajan mahdollisten tapaturmien varalta. Asiakas on vastuussa työvuoron aikana hoitajan perehdyttämisestä työtehtäviin. Asiakkaalla on hoitajan työvuoron aikana työnjohto- ja valvontaoikeus. Asiakkaan tulee myös noudattaa työn tekemiseen ja järjestelyihin liittyviä velvollisuuksia esim. työajan määrittämisessä. Asiakkaalla on myös velvollisuus huolehtia, että hoitajan työympäristö on turvallinen ja ohjata häntä työskentelemään turvallisesti.

Hoitajalla on aina mukanaan Hoivanet Oy:n työilmoituslomakkeita. Työvuoron päätyttyä asiakas vahvistaa omalla allekirjoituksellaan hoitajan antamaan työilmoitukseen tehdyt työtunnit. Hoivanet Oy laskuttaa työilmoituksen mukaisesti asiakasta tehdyistä työtunneista. Laskutettavat tuntihinnat löytyvät Hoivanet -palvelun sivuilta. Työilmoituskuitit, Hoivanet Oy:n lähettämät laskut ja maksettujen laskujen kuitit kannattaa säilyttää veroilmoitusta varten, jos haluaa hakea kotitalousvähennystä.

6. Asiakkaan yleiset velvollisuudet

Asiakkaan tulee antaa hoitajalle selkeät ohjeet työtehtävien hoitamiseksi ja pitää ”Hoivakaavake” ajan tasalla sekä hoitajan käytettävissä. Jos asiakas käyttää Hoivanetin hoivapalveluja myös vapaa-ajan asunnossaan tai hoidettava on muualla asiakkaan ilmoittamassa osoitteessa, huolehtii asiakas Hoivakaavakkeen toimittamisesta ao. työpaikalle hoitajan käytettäväksi. Asiakas voi määritellä hoitajan tehtävät työvuoron aikana. Hoivanetin hoitajat eivät kuitenkaan tee sairaan- tai terveydenhoidollisia tehtäviä kuten lääkehoitoon liittyviä tehtäviä. Asiakkaan omilta sivuilta löytyvät ohjeet ”Sairaan lapsen hoitajan” tehtävistä, joihin asiakkaan tulee tutustua ennen lastenhoitajan tilaamista. Sairaan lapsen hoitajankin työtehtävät painottuvat lapsen yleisvoinnin seurantaan ja perushoivan antamiseen.

Hoivanetin hoitajat on tarkoitettu ensisijaisesti hoivatyöhön, joten työtehtävien tulee painottua ihmisen – lapsen, ikääntyvän tai muun hoivaa tarvitsevan ihmisen hoivaan, jonka ohessa hoitaja voi tarvittaessa hoitaa myös kevyitä kotitaloustehtäviä. Asiakkaan tulee hoitajaa valitessaan tarkistaa, että hoitaja soveltuu tekemään suunniteltuja työtehtäviä. Hoitajan työtehtävät ovat kerrottuna Hoivanetin kotisivuilla. Asiakkaan tulee kohdella hoitajaa kunnioittavasti ja tarjota hoitajalle mahdollisuus ruokailuun (esim. hoitajalla on omat eväät) työvuoron aikana perheen ruokailuajoista riippuen.

Jos asiakas tilaa hoitajan niin, että hoitajan työmatka(t) ajoittuu klo 23-06 väliselle ajalle, on asiakas velvollinen korvaamaan hoitajalle taksin tai vaihtoehtoisesti kyyditsemään hoitajan, jos hoitajalla ei ole omaa autoa käytössä. Hoitajilla on käytössään taksikortti, jonka käyttöön asiakas voi antaa suostumuksensa hoitajaa varatessaan. Hoivanet Oy veloittaa taksin käytöstä koituneet kustannukset jälkikäteen asiakkaalta.

Hoitaja ei saa kyyditä asiakasta tai hoidettavaa/hoidettavia omalla eikä asiakkaan autolla. Hoitaja ei saa käyttää asiakkaan autoa muihinkaan tarpeisiin. Hoitajalla on taksikortti käytössään hätätilanteita varten.

7. Hoivanet Oy:n velvollisuudet

Hoivanet Oy huolehtii luotettavien hoitajien rekrytoinnista, koulutuksesta ja virkistäytymisestä. Hoivanet Oy vastaa Hoivanetin toimivuudesta. Hoivanet Oy ei takaa, että asiakas löytää hoitajapankista aina hoitajan tarpeeseensa. Hoivanetin voimassaoleva hinnasto löytyy Hoivanet Oy:n kotisivuilta Hinnasto.

8. Hoivanet Oy:n oikeudet hoitajaan

Asiakas ei saa tarjota Hoivanetissä oleville hoitajille tai Hoivanetin kautta tutuiksi tulleille hoitajille hoivatyötä Hoivanetin käytöstä seuraavien 6 kuukauden aikana. Asiakas sitoutuu suorittamaan jokaisesta tämän sopimuskohdan rikkomisesta Hoivanet Oy:lle sopimussakkona 1000 euroa.

9. Hoivanetin irtisanomisoikeus

Hoivanet Oy:llä on oikeus irtisanoa asiakkaan käyttöoikeudet Hoivanetiin ja tämä käyttöehtoja koskeva sopimus tilanteissa, joissa tämän sopimuksen käyttöehtoja on rikottu. Irtisanomisilmoitus toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla ja asiakkaan käyttöoikeudet Hoivanetiin päättyvät välittömästi, kun irtisanomisilmoitus on lähetetty.

Hoivanet Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa käyttöehtoihin liittyviä ehtoja. Asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä lukenut ja ymmärtänyt tämän sopimuksen ja on hyväksynyt sen laittamalla rastin hyväksymistä tarkoittavaan kohtaan.[:en]

ASIAKKAAN JA HOIVANET OY:N VÄLINEN SOPIMUS HOIVANETIN KÄYTTÖEHDOISTA (KOTITALOUDET)

1. Keskeisimmät määritelmät

Asiakkaalla tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa henkilöä, joka on rekisteröitynyt internetissä ohjeiden mukaisesti Hoivanetin asiakkaaksi. Hoitajalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, jonka Hoivanet Oy on haastatellut ja hyväksynyt Hoivanetiin. Hoivanetillä tarkoitetaan Hoivanet Oy:n internetissä ylläpitämää järjestelmää, jossa hoitajat itse tarjoavat heille sopivia työaikoja ja jossa asiakkaat voivat valita ja varata sopivia hoitajia tekemään heille työvuoroja.

2. Rekisteröinti, palvelumaksut ja asiakkaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset

Asiakkaan tulee rekisteröityä Hoivanetiin voidakseen sekä tutustua hoitajien esittelysivuihin paremmin että varata hoitajan. Käyttäjätunnukset on tarkoitettu ainoastaan asiakkaan käyttöön ja niiden luovuttaminen ulkopuolisille on kielletty. Asiakas vastaa käyttäjätunnusten mahdollisesta väärinkäytöstä. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi Hoivanet Oy:lle käyttäjätunnusten katoamisesta. Asiakkuus Hoivanetissä vaatii sähköpostiosoitteen, GSM-liittymän ja tietokoneen, jossa on Internet-yhteys.

Kaikkien Hoivanet Oy:n tarjoamien palvelutuotteiden voimassaolevat sisällöt ja hinnat ovat esillä Hoivanetin kotisivuilla Hinnasto.

3. Hoivanetin toiminta ja säännöt

Hoitaja voi hoitaa kerrallaan enintään neljää alle 12-vuotiasta lasta. Asiakas voi tilata hoitajan vähintään 3 tunnin ajaksi ja yhden työvuoron pituus voi olla max.13 h (Työaikalaki 9.8.1996/605).

Asiakas saa varata Hoivanetin hoitajan ainoastaan internetissä toimivan järjestelmän kautta ja vain omilla käyttäjätunnuksillaan. Asiakas voi vaihtoehtoisesti myös soittaa Hoivanetin toimistoon sen aukioloaikoina ja pyytää Hoivanetin henkilöstöä tekemään varauksen. Asiakkaan tulee kuitenkin tätä ennen rekisteröityä verkkopalvelussa Hoivanetin asiakkaaksi. Varauksia ei saa milloinkaan tehdä esim. puhelimitse suoraan hoitajalle.

Kun asiakas on kirjautunut Hoivanetiin omilla tunnuksillaan, hän voi etsiä itselleen sopivaa hoitajaa antamillaan kriteereillä. Hoivanetissä ovat asiakkaalle näkyvissä kaikkien hoitajien merkitsemät vapaat työajankohdat käyttöpäivästä eteenpäin kuukauden ajan ja muita hoitajien työn kannalta olennaisia tietoja (esim. osaaminen, erityisosaaminen, onko auto käytössä). Hoivanetissä asiakas voi tehdä varauksen työvuorosta tai kyselyn kaikkina viikonpäivinä ja mihin vuorokauden aikaan tahansa. Asiakas saa tilausvahvistuksen sähköpostiinsa välittömästi. Hoitaja saa tiedon varauksesta tekstiviestinä, jotka välittyvät hoitajalle klo 06-22 välisenä aikana. Hoitaja saa yöllä lähetetyn viestin siis vasta aamulla klo 06. Poikkeuksena ovat kyselyt 24 tunnin sisällä alkavaan työvuoroon, jolloin tekstiviesti välittyy hoitajalle välittömästi. Hoitajalle menevästä tekstiviestistä käy ilmi asiakkaan yhteystiedot ja pyydetyn työvuoron ajankohta.

Asiakas voi varata hoitajia kolmella eri tavalla:

1) Työvuoro:

Asiakas voi varata hoitajan työvuoroon, jonka alkamiseen on yli 24 tuntia varaushetkestä ja joka sijoittuu hoitajan työkalenterissaan ilmoittamaan vapaaseen ajankohtaan. Hoitaja on velvollinen ottamaan yhteyttä asiakkaaseen puhelimitse mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluessa, vahvistaakseen työvuoron. Hoitajan tulee myös hyväksyä työvuoro, jos se on varattu järjestelmän kautta ja sen ajankohta on hoitajan vapaaksi ilmoittamana aikana.

2) Kysely:

Asiakas voi tehdä myös kyselyn valitsemilleen hoitajille (max. 5 hoitajaa) sellaiseen ajankohtaan, jolloin hoitajat ovat mahdollisesti käytettävissä. Tällöin hoitaja ei siis ole ilmoittanut estettä työvuoroon mutta hän ei ole myöskään ilmoittanut olevansa varmasti vapaana. Hoitajat voivat halutessaan hyväksyä kyselyn ja työstä kiinnostunut hoitaja soittaa asiakkaalle. Kun asiakas on sopinut työvuorosta valitsemansa hoitajan kanssa, muille kyselyn saaneille hoitajille lähtee Hoivanetistä viesti automaattisesti, että kyseinen työvuoro on jo sovittu. Asiakas saa myös viestin, jos kukaan ei 2 tunnin kuluessa ole hyväksynyt kyselyä. Asiakas voi halutessaan uusia kyselyn uusille hoitajille alkuperäisen kyselyn umpeuduttua.

3) Hoitoapua 24 h sisällä -kysely:

Jos asiakas haluaa hoitajan alle 24 tunnin sisällä alkavaan työvuoroon, asiakas voi lähettää kyselyn normaalisti syöttämällä halutun päivämäärän ja kellonajan ja järjestelmä listaa hoitajat, joille kyselyn voisi lähettää. Hoitajalistaan on lisäksi merkitty tähdellä ne hoitajat, jotka ovat alkuperäisesti merkinneet vapaata työaikaa 24 tunnin sisälle. Toisin sanoen, juuri näille hoitajille on todennäköisintä, että kyseinen työvuoro sopisi parhaiten. Hoitajilla on oikeus saada alle 24 tunnin sisällä työvuoroon lähtemisestä bonuspalkkio, jonka hinta ilmoitetaan Hoivanetin hinnastossa.

4. Työvuoron peruuttaminen ja/tai muuttaminen

Jos hoitaja peruu työvuoron muusta kuin Hoivanet Oy:stä johtuvasta syystä tai jättää tulematta työvuoroon, Hoivanet Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle peruutuksesta mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa. Hoitajan peruessa työvuoron asiakas voi itse etsiä korvaavaa hoitajaa tilalle Hoivanetistä. Asiakas voi myös soittaa Hoivanetin toimistoon sen aukioloaikoina ja Hoivanetin henkilöstö voi yrittää etsiä sopivan korvaavan hoitajan työvuoroon. Jos hoitaja peruu työvuoron viime hetkellä ja asiakas joutuu etsimään uuden hoitajan alle 24 tunnin sisällä alkavaan työvuoroon, Hoivanet Oy kustantaa hoitajalle asiakkaan puolesta työvuoron bonuskorvauksen.

Jos asiakas peruu varaamansa työvuoron, hänen tulee soittaa peruutuksesta hoitajalle. Jos asiakas joutuu perumaan hoitajan työvuoron myöhemmin kuin 48 tuntia (2 vrk) ennen työvuoron alkua, Hoivanet Oy laskuttaa asiakasta 3 tunnin mukaisesti. Huomioithan, että tämä pätee myös tilanteissa, joissa työvuorovaraus on alun perinkin tehty alle 48 tuntia ennen työvuoron alkua. Kyselyä tehtäessä nämä samat peruutusehdot astuvat voimaan, mikäli hoitaja vahvistaa kyselyn 2 tunnin kuluessa.

Työvuoron pituuteen liittyvät muutokset tulee myös tehdä 48 tuntia ennen työvuoron alkua. Tätä myöhemmin työvuoron pituuteen ei voi tehdä muutoksia ilman hoitajan suostumusta.

5. Hoitaja Hoivanet Oy:n vuokratyöntekijänä

Kun asiakas varaa hoitajan Hoivanetiltä, Hoivanet Oy toimii hoitajan työnantajana työvuoron aikana. Tällöin hoitajat ovat myös Hoivanet Oy:n toimesta vakuutettuja hoitajan mahdollisten tapaturmien varalta. Asiakas on vastuussa työvuoron aikana hoitajan perehdyttämisestä työtehtäviin. Asiakkaalla on hoitajan työvuoron aikana työnjohto- ja valvontaoikeus. Asiakkaan tulee myös noudattaa työn tekemiseen ja järjestelyihin liittyviä velvollisuuksia esim. työajan määrittämisessä. Asiakkaalla on myös velvollisuus huolehtia, että hoitajan työympäristö on turvallinen ja ohjata häntä työskentelemään turvallisesti.

Hoitajalla on aina mukanaan Hoivanet Oy:n työilmoituslomakkeita. Työvuoron päätyttyä asiakas vahvistaa omalla allekirjoituksellaan hoitajan antamaan työilmoitukseen tehdyt työtunnit. Hoivanet Oy laskuttaa työilmoituksen mukaisesti asiakasta tehdyistä työtunneista. Laskutettavat tuntihinnat löytyvät Hoivanet -palvelun sivuilta. Työilmoituskuitit, Hoivanet Oy:n lähettämät laskut ja maksettujen laskujen kuitit kannattaa säilyttää veroilmoitusta varten, jos haluaa hakea kotitalousvähennystä.

6. Asiakkaan yleiset velvollisuudet

Asiakkaan tulee antaa hoitajalle selkeät ohjeet työtehtävien hoitamiseksi ja pitää ”Hoivakaavake” ajan tasalla sekä hoitajan käytettävissä. Jos asiakas käyttää Hoivanetin hoivapalveluja myös vapaa-ajan asunnossaan tai hoidettava on muualla asiakkaan ilmoittamassa osoitteessa, huolehtii asiakas Hoivakaavakkeen toimittamisesta ao. työpaikalle hoitajan käytettäväksi. Asiakas voi määritellä hoitajan tehtävät työvuoron aikana. Hoivanetin hoitajat eivät kuitenkaan tee sairaan- tai terveydenhoidollisia tehtäviä kuten lääkehoitoon liittyviä tehtäviä. Asiakkaan omilta sivuilta löytyvät ohjeet ”Sairaan lapsen hoitajan” tehtävistä, joihin asiakkaan tulee tutustua ennen lastenhoitajan tilaamista. Sairaan lapsen hoitajankin työtehtävät painottuvat lapsen yleisvoinnin seurantaan ja perushoivan antamiseen.

Hoivanetin hoitajat on tarkoitettu ensisijaisesti hoivatyöhön, joten työtehtävien tulee painottua ihmisen – lapsen, ikääntyvän tai muun hoivaa tarvitsevan ihmisen hoivaan, jonka ohessa hoitaja voi tarvittaessa hoitaa myös kevyitä kotitaloustehtäviä. Asiakkaan tulee hoitajaa valitessaan tarkistaa, että hoitaja soveltuu tekemään suunniteltuja työtehtäviä. Hoitajan työtehtävät ovat kerrottuna Hoivanetin kotisivuilla. Asiakkaan tulee kohdella hoitajaa kunnioittavasti ja tarjota hoitajalle mahdollisuus ruokailuun (esim. hoitajalla on omat eväät) työvuoron aikana perheen ruokailuajoista riippuen.

Jos asiakas tilaa hoitajan niin, että hoitajan työmatka(t) ajoittuu klo 23-06 väliselle ajalle, on asiakas velvollinen korvaamaan hoitajalle taksin tai vaihtoehtoisesti kyyditsemään hoitajan, jos hoitajalla ei ole omaa autoa käytössä. Hoitajilla on käytössään taksikortti, jonka käyttöön asiakas voi antaa suostumuksensa hoitajaa varatessaan. Hoivanet Oy veloittaa taksin käytöstä koituneet kustannukset jälkikäteen asiakkaalta.

Hoitaja ei saa kyyditä asiakasta tai hoidettavaa/hoidettavia omalla eikä asiakkaan autolla. Hoitaja ei saa käyttää asiakkaan autoa muihinkaan tarpeisiin. Hoitajalla on taksikortti käytössään hätätilanteita varten.

7. Hoivanet Oy:n velvollisuudet

Hoivanet Oy huolehtii luotettavien hoitajien rekrytoinnista, koulutuksesta ja virkistäytymisestä. Hoivanet Oy vastaa Hoivanetin toimivuudesta. Hoivanet Oy ei takaa, että asiakas löytää hoitajapankista aina hoitajan tarpeeseensa. Hoivanetin voimassaoleva hinnasto löytyy Hoivanet Oy:n kotisivuilta Hinnasto.

8. Hoivanet Oy:n oikeudet hoitajaan

Asiakas ei saa tarjota Hoivanetissä oleville hoitajille tai Hoivanetin kautta tutuiksi tulleille hoitajille hoivatyötä Hoivanetin käytöstä seuraavien 6 kuukauden aikana. Asiakas sitoutuu suorittamaan jokaisesta tämän sopimuskohdan rikkomisesta Hoivanet Oy:lle sopimussakkona 1000 euroa.

9. Hoivanetin irtisanomisoikeus

Hoivanet Oy:llä on oikeus irtisanoa asiakkaan käyttöoikeudet Hoivanetiin ja tämä käyttöehtoja koskeva sopimus tilanteissa, joissa tämän sopimuksen käyttöehtoja on rikottu. Irtisanomisilmoitus toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla ja asiakkaan käyttöoikeudet Hoivanetiin päättyvät välittömästi, kun irtisanomisilmoitus on lähetetty.

Hoivanet Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa käyttöehtoihin liittyviä ehtoja. Asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä lukenut ja ymmärtänyt tämän sopimuksen ja on hyväksynyt sen laittamalla rastin hyväksymistä tarkoittavaan kohtaan.