Kuinka muodostat perhepäivähoidon hoitoringin?

 

Oletko miettinyt, että lapsellesi voisi sopia pienryhmässä järjestettävä päivähoito? Tiesitkö, että pienryhmähoidon voi toteuttaa myös hoitorinkimallilla, jossa yksi hoitaja hoitaa perheiden lapsia yleensä vuorotellen kunkin lapsen kotona?

Hoitorinkimäisessä perhepäivähoidossa 2–3 perhettä ja 2–4 lasta muodostavat yhdessä ringin. Tyypillisesti tämän hoitomuodon valitsevat alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat, jotka arvostavat lyhyttä hoitomatkaa, pientä ryhmäkokoa sekä kodikasta hoitoympäristöä. Pienessä ryhmässä ja perhepäivähoidossa korostuu myös läheinen ja turvallinen suhde hoitajaan, joka on tällöin tärkeässä roolissa pienen lapsen elämässä.

Hoitoringin voi muodostaa itse tai sellaisen voi valita yksityisen palveluntarjoajan kautta. Keräsimme itse muodostetun hoitoringin perustamista varten muistilistaan, josta käyvät ilmi huomioitavat asiat.

Kun haluat muodostaa hoitoringin itse

Jos haluat muodostaa hoitoringin itse, tarvitset vähintään toisen perheen lähialueeltasi, jotta voitte muodostaa yhdessä hoitoringin. Usein toinen perhe löytyy helposti, mutta jos hoitorinkiin halutaan kolme perhettä, voi etsimiseen mennä kauemmin. Perheiden lukumäärä vaikuttaa lopullisen päivähoidon hintaan.

Hoitorinkiin voit löytää kaveriperheen esimerkiksi

 • leikkipuistoista, perhekahviloista, tuttavaperheistä
 • asuinalueen Facebook-ryhmistä
 • erilaisilta hoitopaikanvälityssivustoilta, kuten hoitopaikka.net.

Kun kaveriperheet ovat löytyneet, kannattaa heti aluksi sopia hoitorinkiin sitoutumisesta ja hoitoringin toiminnan pelisäännöistä, kuten hoitoajoista, kotien käytöstä hoitopaikkana ja ruokajärjestelyistä. Sopimus kannattaa tehdä kirjallisena.

Seuraavaksi on hyvä pohtia, millaisia toiveita vanhemmilla on hoitajan osaamisesta, koulutuksesta, persoonasta ja kasvatusfilosofiasta. Tällaiset asiat kannattaa dokumentoida ennen rekrytoinnin aloittamista, jotta kaikilla on tiedossa, mitä haetaan.

Tämän pohjatyön jälkeen on helppo siirtyä rekrytoimaan sopivaa perhepäivähoitajaa. Yleensä kannattaa käydä läpi 10–20 hakemusta ja haastatella vähintään 3–5 hoitajaa. Näin on helpompi hahmottaa hoitajien välisiä eroja ja sitä, millainen hoitaja tuntuu sopivalta ja luotettavalta.

Hoitajan rekrytoinnissa tulee ottaa ainakin seuraavat asiat huomioon:

 • Soita suosittelijoille.
 • Tarkasta, että rikosrekisteri on puhdas.
 • Hyväksytä hoitajavalinta kaupungilla tai kunnalla.

Kannattaa varautua siihen, että rekrytointiprosessi kestää noin kuukauden, josta noin yhden työviikon tuntien verran tehdään töitä asian eteen. Rekrytointiprosessissa vastuu on rinkiperheillä itsellään eli lasten vanhemmilla. Tällöin on erityisen tärkeää sopia perheiden kesken, kenellä on vastuu prosessista, ja pitää kaikki osapuolet ajan tasalla. Aikatauluja hahmottaessa on hyvä muistaa, että osa hoitajista ei välttämättä pysty aloittamaan heti, sillä he voivat rekrytoinnin aikana olla työsuhteessa muualla. 

Kun palkkaat itse hoitajan hoitorinkiisi, on tärkeää huomioida, että tällöin sinusta tulee työnantaja, jota koskevat työnantajan vastuut ja velvollisuudet.

Muista selvittää ainakin seuraavat asiat työnantajana:

 • työsopimus ja työsuhteen ehdot
 • palkanmaksu
 • työeläkemaksut
 • tapaturmavakuutus
 • työterveyshuolto.

Oman hoitoringin käytännön asioista sovitaan yhdessä perheiden kesken

Kun luot oman hoitoringin, toiminnan käytännön organisointi kuuluu myös sinulle. Hoitoringissä olevat perheet suunnittelevat hoitopäivien sisällön yhdessä sopimaan kaikille ringissä mukana oleville.

Hoitopäivien sisällön suunnittelun osa-alueisiin kuuluvat yleensä ainakin

 • päivärytmi (unet, ulkoilu, ruokailu ja välipalat)
 • se, mitä hoitajan toivotaan päivän aikana tekevän lasten kanssa.

Yhteisistä pelisäännöistä, kuten aikatauluista ja poikkeustilanteista, ilmoittamisesta (myöhästyminen, sairastuminen) sovitaan hoitoringin ja hoitajan kesken. Perheet sopivat myös hoidon puitteista yhdessä, varustelevat kotinsa tarvikkein (esimerkiksi tuplarattain ja syöttötuolein) ja varmistavat kodin toimivuuden ja turvallisuuden hoitokäytössä.

Esimiesasemassa kannat itse vastuun muutostilanteissa

Kun palkkaat itse perhepäivähoitajan, olet kaksoisroolissa asiakkaana ja esimiehenä. Tilanteessa on hyvä pohtia etukäteen, miten pyydät asioita asiakkaana mutta samalla kannustat ja tuet esimiehenä. Haasteena voi olla myös se, ettei yhteistyö toimikaan toivotulla tavalla.

Esimiehenä vastuullasi on

 • työntekijän hyvinvointi ja työssä jaksaminen (jos hoitaja ei esimerkiksi viihdy työssään syystä tai toisesta, se voi heijastua työmotivaatioon)
 • ratkaista tilanteet, joissa hoitaja on estynyt työstään pidempiaikaisesti, esimerkiksi sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi
 • löytää uusi hoitaja, jos nykyinen irtisanoutuu
 • hoitoringissä tapahtuvien muutostilanteiden ratkaisu, jos esimerkiksi yksi perheistä poistuu ringistä (muutto, perheenlisäys, työtilanteen tai muun elämäntilanteen muutos).

Varahoitojärjestelyä hoitajan lyhyitä sairastumisia tai poissaoloja varten ei myöskään itse perustetussa hoitoringissä ole. Tällöin yleensä vanhemmat joko jäävät hoitamaan lastaan kotiin tai järjestävät hoidon tukiverkostonsa avulla.

Itse muodostetussa hoitoringissä hoitoajat ja päivän pituudet voivat olla joustavat. Hoitajan jaksamisen, aikataulun ja työaikalain puitteissa perheillä on vapaus sopia siitä, kuinka pitkiä hoitopäivät ovat ja millaisia ovat aikataulut. On siis mahdollista, että hoitaja tekee yli 8-tuntisia työpäiviä.

Lisäapua hoitoringin muodostamiseen

Kela - Jos palkkaat yksityisen hoitajan
Lasten päivähoito kotona: kokemuksia hoitoringistä
Hoitopaikka.net - Hoitorinki

Hoitorinki on mahdollista ostaa myös ”avaimet käteen” -palveluna

Hoitorinkiä tarjoavat myös yksityiset palveluntuottajat. Alan edelläkävijänä on toiminut lapsiperheiden palvelutalo Hoivanet, jonka rinkimuotoinen perhepäivähoito toimii avaimet käteen -periaatteella. Hoivanet huolehtii kaikista käytännön järjestelyistä hoitoringin muodostamisesta ja hoitajan rekrytoinnista syöttötuolien hankintaan ja ruokapalveluun. Hoivanet toimii hoitajan työnantajana ja kantaa kaikki työnantajavelvoitteet.

Ennen päivähoidon aloitusta Hoivanet hoitaa puolestasi seuraavat asiat:

 • etsii samalta alueelta toisilleen sopivat perheet, joilla on samanikäiset lapset ja samanlainen hoitotarve
 • hoitaa rekrytointiprosessin: tarkastaa suositukset ja rikosrekisterin, haastattelee hoitajan sekä huolehtii, että hoitajan työkokemus ja osaaminen vastaavat lasten ja ryhmän tarpeita
 • perehdyttää hoitajan ja huolehtii, että hoitajan ensiaputaidot ovat ajan tasalla esittelee hoitajan perheille, jotka saavat hyväksyä hoitajavalinnan.

Päivähoidon aikana Hoivanetin vastuulla ovat seuraavat asiat:

 • kaikki työnantajavastuut ja velvoitteet
 • hoidon sisällön suunnittelu ja kotien toimivuuden ja turvallisuuden varmistaminen
 • päivähoidon laadukkaan sisällön suunnittelu
 • hoitoringin jatkuvuus ja siihen liittyvien riskien hallinta
 • varahoitajan järjestäminen tarvittaessa hoitajan esimiehenä toimiminen ja työn tuki.

Tutustu Hoivanetin perhepäivähoitajiin ja heidän arkeensa.

Kustannusvertailu

Perhepäivähoito kuuluu yksityisen hoidon tuen piiriin. Tuen ehdoissa on määritelty, että päivähoidon maksun täytyy olla vähintään saatavien tukien suuruinen. Omavastuun summa vaihtelee kaupunkikohtaisesti riippuen yksityisen hoidon tuen suuruudesta ja hoitoryhmän kokoonpanosta. Tuki maksetaan suoraan palkatulle perhepäivähoitajalle tai yksityiselle palveluntarjoajalle. Kelan laskurilla voi tarkistaa tuen määrän. 

Itse muodostettu rinki:

 • Helsingissä ja Espoossa itse muodostettuun hoitorinkiin saa korkeammat tuet kuin muualla maassa.  Itse muodostettu rinki tuleekin näissä kaupungeissa edullisemmaksi kuin vastaavan palvelun ostaminen, mikäli hoitoryhmässä on 3 lasta.
 • Saatava hoitoraha on 172,25 e/kk + kuntakohtainen lisä, joka on Helsingissä 500 e/kk ja Espoossa 560 e/kk (alle 3-vuotias lapsi). 
 • Lisäksi perhe voi olla oikeutettu tuloihin sidottuun hoitolisään ja siihen liittyvään Helsinki- ja Espoo-lisään, joka on Helsingissä 0-144,85€/kk/lapsi + 60€ Helsinki-lisä ja Espoossa 0-144,85€/kk/lapsi + 100€ Espoo-lisä.
 • Perheille tukien jälkeen maksettava hinta määräytyy hoitajan kuukausipalkan ja ringissä olevien lapsien lukumäärän mukaisesti.
 • Kaksi perhettä voi riittää ringin muodostamiseen, jos hoitajan palkkapyyntö ja perheiden valmius maksaa hoidosta kohtaavat.
 • Kuitenkin hoitajan palkanlaskenta pitää tehdä huomioiden myös muut kustannukset, kuten työeläkemaksut ja hoitajan loma-ajan palkka.

Hoivanetin hoitorinki palveluna:

 • Saatava hoitoraha on 172,25 e/kk + kuntakohtainen lisä, joka on Helsingissä 300 e/kk ja Espoossa 320 e/kk (alle 3-vuotias lapsi). 
 • Lisäksi perhe voi olla oikeutettu tuloihin sidottuun hoitolisään ja siihen liittyvään Helsinki- ja Espoo-lisään, joka on Helsingissä 0-144,85€/kk/lapsi + 60€ Helsinki-lisä ja Espoossa 0-144,85€/kk/lapsi + 100€ Espoo-lisä.
 • Perheille tukien jälkeen maksettava hinta määräytyy ringissä olevien lapsien lukumäärän mukaisesti. 
 • Omavastuun määrä on Helsingissä 495-570 €/kk ja Espoossa 475-550 €/kk (alle 3-vuotias lapsi, 5pv/vko).